Store Åmose-området

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Store Åmose var tidligere Danmarks største lavmose dannet i et smeltevandsbassin fra sidste istid. Den udgravede Åmose Å løber midt igennem Åmosen og afvander området. Åen er kommunegrænse mellem Sorø i syd og Holbæk mod nord. Åmosen er berømt for fund fra Maglemosekulturen (Ulkestrup Lyng i Holbæk) og Kongemosekulturen (Sandlyng Mose i Sorø). Store Åmose indgår i den 8.000 hektar store Naturpark Åmosen.

Områdets natur

Projektområderne i Verup Mose og Sandlyng Mose omfatter 220 ha med de sidste store højmoserester i Sorø Kommunes del af Store Åmose. Naturen er præget af udtørring fra dræning og tilgroning med skov af især birk og fyr - se om højmoser. Selvom størstedelen af højmoseresterne i dag er beskyttet mod opdyrkning af naturbeskyttelseslovens §3, forsætter nedbrydningen af tørven.

Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §3

Mose Mose Soe Beskyttet Vandloeb Beskyttet vandløb Eng Eng
Kommunegrænse Projektgrænse Natura2000-området    

Kongemosefredningen 

Kongemosefredningen er markeret med rød skravering. De to felter omkranset med sort er projektområderne Sandlyng Mose og Verup Mose.

Sandlyng Mose ligger inden for Kongemosefredningen fra 1995, som er en jordfredning, der skal sikre bevarelsen af kulturarven i mosen fra stenalderen. 

Kommunegrænse Projektgrænse Natura2000-området Fredet område

 

Grundlag for udpegning til Natura 2000

Projektområderne i Store Åmose er del af et større habitatområde (nr. H137) i Natura 2000-området Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å. Grundlaget for udpegningen er specielle naturtyper og dyrearter.

Mose Skovbevokset tørvemose Soe Nedbrudt højmose Eng Hængesæk
Beskyttet Vandloeb Beskyttet vandløb Projektgrænse Natura2000-området

 

Naturtyper og arter som er registreret indenfor projektområdet i Sorø Kommune er vist med fed kursiv.

Naturtyper 

 • Kransnålalge-sø (3140)
 • Næringsrig sø (3150)
 • Brunvandet sø (3160)
 • Vandløb (3260)
 • Kalkoverdrev (6210)
 • Tidvis våd eng (6410)
 • Nedbrudt højmose (7120)
 • Hængesæk (7140)
 • *Avneknippemose (7210)
 • Kildevæld (7220)
 • Rigkær (7230)
 • Bøg på mor (9110)
 • Bøg på muld (9130)
 • Bøg på kalk (9150)
 • Ege-blandskov
 • *Skovbevokset tørvemose (91D0)
 • *Elle- og askeskov (91EO)

 

Arter

 • Sumpvindelsnegl
 • Pigsmerling
 • Stor vandsalamander
 • Odder

 

*særligt sårbare