LIFE Østdanske Højmoser

LIFE Østdanske Højmoser er et naturgenopretningsprojekt som løber i perioden august 2013- marts 2021.

Guldborgsund og Sorø Kommune har rejst 40 mio. kr. til at genskabe godt 400 ha højmose og rigkær i Horreby Lyng på Falster og i Store Åmose på Sjælland.

Forside Kort

LIFE Østdanske Højmoser

Forside Grafik

Fakta

Højmoserne ligger inden for Natura 2000-områder, hvor naturtyperne nedbrudt højmose (naturtype 7120) og træbevokset tørvemose (91DO) skal genoprettes til aktiv højmose (7110). I Horreby Lyng skal naturtypen rigkær (7230) sikres hensigtsmæssig arealdrift og hydrologi.

 

Projektet vil

  • stoppe afvanding af højmoser og rigkær ved at lukke dræning via kanaler og grøfter
  • sikre vandtilbageholde i højmoserne v.h.a. membraner og dæmninger og sikre forsat afvanding af de omkringliggende arealer
  • rydde trævækst, som ikke naturligt hører hjemme i højmosen eller rigkæret.
  • forbedre levevilkårene for højmosernes dyre- og plantearter.
  • formidle naturområdet og etablere et naturrum i Horreby Lyng.

I LIFE-projektet indgår erfaringsudveksling med andre lignende projekter.