LIFE Østdanske Højmoser

LIFE Østdanske Højmoser er et naturgenopretningsprojekt som løber i perioden 2013-18.

Guldborgsund og Sorø Kommune har rejst 40 mio. kr. til at genskabe de mere end 400 ha højmoserester i Horreby Lyng på Falster og Store Åmose på Sjælland.

Forside Kort

LIFE Østdanske Højmoser

Forside Grafik

Fakta

Højmoserne ligger inden for to Natura 2000-områder, hvor naturtyperne nedbrudt højmose (naturtype 7120) og træbevokset tørvemose (91DO) skal genoprettes til aktiv højmose (7110).

 

Projektet vil

  • stoppe afvanding af højmosen ved at lukke kanaler og grøfter - så der fastholdes vand i højmoserne.
  • sikre, at de omkringliggende landbrugsarealer kan afvandes uden om højmosen.
  • rydde trævækst, som ikke naturligt hører hjemme i en højmose.
  • forbedre levevilkårene for højmosernes dyre- og plantearter.
  • formidle naturområdet og etablere publikumsfaciliteter (Horreby Lyng).

I LIFE-projektet indgår erfaringsudveksling med andre projekter.