LifeEast

LIFE Østdanske Højmoser omfatter projektområder i Horreby Lyng på Falster (Guldborgsund Kommune) og dele af Store Åmose (Sorø Kommune).

Projektområdet Horreby Lyng er på ca. 258 ha og Store Åmose er på 171 ha fordelt på Verup Mose og Sandlyng Mose.

Der er ca. 50 lodsejere i Horreby Lyng og 10 lodsejere og naboer omfattet af projektet i Store Åmose.

LIFE Østdanske Højmoser vil genskabe de rette vandstandsforhold inde på højmoserne, så den naturlige dynamik med højmosestruktur på sigt kan blive genskabt.

Tidslinje for LIFEEAST
Afsluttet 2021

LIFE Østdanske Højmoser

LIFE Østdanske Højmoser er et naturgenopretningsprojekt som løber i perioden august 2013- marts 2021.

Guldborgsund og Sorø Kommune har rejst 40 mio. kr. til at genskabe godt 400 ha højmose og rigkær i Horreby Lyng på Falster og i Store Åmose på Sjælland.

Fakta

Højmoserne ligger inden for Natura 2000-områder, hvor naturtyperne nedbrudt højmose (naturtype 7120) og træbevokset tørvemose (91DO) skal genoprettes til aktiv højmose (7110). I Horreby Lyng skal naturtypen rigkær (7230) sikres hensigtsmæssig arealdrift og hydrologi.

 Horreby Lyng projektområde omfatter:

 • fastholde vinter-vandstand inde i højmosen
 • sikring af afvanding fra de omkringliggende landbrugsarealer uden om højmosen
 • rydning af ca. 20 hektar bevoksning (herunder 5 hektar nåleskov)
 • forbedrede levevilkår for højmosens dyre- og planteliv - herunder den sjældne Stor Kærguldsmed
 • forbedring af offentlighedens adgang til mosen
 • herunder etablering af udstillingsbygning og ny p-plads 
 • opkøb af 92 hektar højmose
 • sikre engområder rundt om højmosen - såkaldt rigkær

Store Åmose: Restaurering af ca. 75 hektar højmose, hvilket omfatter:

 • højere vandstand inde i højmosen
 • sikring af vandafledning fra de omkringliggende landbrugsarealer uden om mosen
 • rydning af ca. 59 hektar bevoksning
 • forbedrede levevilkår for højmosens dyre- og planteliv

I LIFE-projektet indgår erfaringsudveksling med andre lignende projekter.

Placering af moserne på Danmarkskort