Scenarie for Åmosen

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Tiltag i LIFE-projektet - status 2019

Life projektet udvider sydpå i Sandlyng Skov, hvor der er foretaget vandstandslogninger og udarbejdet en rapport over mosens tilstand.

Rapporten danner baggrund for myndighedsbehandlingen:

 

Tiltag i LIFE-projektet - status 2017

LIFE Østdanske Højmoser omfatter to delområder med højmoserester i Store Åmose: Sandlyng Mose og Verup Mose. 

LIFE projektet har de første tre år (2013-16) fået lavet en række undersøgelser bl.a. af forhold omkring vandafledning, tørvelagenes tilstand og højmosernes potentiale til genopretning. Sammen med lodsejerne i området har det resulteret i de endelige forslag til genopretning af naturlig hydrologi inde i højmoserne Verup Mose og Sandlyng Mose.

Rapporterne findes her:

 

Undersøgelserne er blevet detailplanlagt til anlægsudbud:

Kommunens vandløbsafgørelser bygger på seneste detailprojektering.

Forhistorie - scenarie fra 2006

Baggrunden for LIFE-ansøgningen var et forprojekt til "Naturgenopretning i Åmosen" fra 2006 udarbejdet af daværende Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Vestsjællands Amt.

Forprojektet omfatter hele Store Åmose-ådalen og indeholder en omfattende beskrivelse af daværende tilgængelige viden om terrænkoter, tekniske anlæg, bebyggelse, natur- og kulturforhold samt drængrøfter, der afvander til Åmose å.

Sorø Kommunes LIFE-projekt har ændret sig markant fra udgangspunktet, da det hurtigt viste sig at grøfter og dræning var fra en svunden tid, og ikke stod for afvanding i Verup Mose idag og var misvisende for forhold i Sandlyng Mose.Målet er at mindske tabet af vand inde fra de to højmoseflader.

 

Scenarie 1 vist på kort

Herunder ses en estimering af hvor høj vandstand, som der kan opnås inden for projektområdet ifølge beregninger til forprojektet fra 2006.

Blå farver viser, hvor der  kan tænkes at stå vand på overfladen store dele af året med hovedsageligt sjapvand i den nordlige del af Sandlyng Mose.

Gul-grønne farver er arealer, hvor grundvandet står under overfladen i forskellig grad, så de grønne arealer er tørre nok til f.eks. at blive afgræsset. De ligger typisk i kanten af den hvælvede højmoseflade.

Brun farve viser, hvor der er potientale for genopretning af højmose, hvis regnvandet kan tilbageholdes i "lommer" på tørvefladen, så et sphagnum-vækstlag kan genopbygges.

  Vanddybde (m):        
 
<-1.00
 
Potentielle højmoseflader, hvor grøfter mv. er blokeret Projektgrænse
 
-1,00 - -0,75
 
Sjapvand/vandmættet Natura2000 område
 
-0,75 - -0,50
 
Vandmættet (0.00 - 0.25) Kommunegrænse
 
-0,75 - -0,50
 
Våd eng (0.25 - 0.50)    
 
-0,25 - -0,00 (Sjapvand)
 
Tør eng (0.50 - 0.80)    
   
 
Omdriftsarealer (0.80 - 1.00)