Store Åmose-området

Store Åmose var tidligere Danmarks største lavmose dannet i et smeltevandsbassin fra sidste istid. Den udgravede Åmose Å løber midt igennem Åmosen og afvander området. Åen er kommunegrænse mellem Sorø i syd og Holbæk mod nord. Åmosen er berømt for fund fra Maglemosekulturen (Ulkestrup Lyng i Holbæk) og Kongemosekulturen (Sandlyng Mose i Sorø). Store Åmose indgår i den 8.000 hektar store Naturpark Åmosen.

Områdets natur

Projektområderne i Verup Mose og Sandlyng Mose omfatter 220 ha med de sidste store højmoserester i Sorø Kommunes del af Store Åmose. Naturen er præget af udtørring fra dræning og tilgroning med skov af især birk og fyr. Selvom størstedelen af højmoseresterne i dag er beskyttet mod opdyrkning af naturbeskyttelseslovens §3, forsætter nedbrydningen af tørven.

Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §3

Mose

mose

sø

Beskyttet vandløb

beskyttet vandløb

Eng

eng

Kommunegrænse

Kommunegrænse

Projektgrænse

Projektgrænse

Natura2000-området

Natura2000-området

Kongemosefredningen 

Kongemosefredningen er markeret med rød skravering. De to felter omkranset med sort er projektområderne Sandlyng Mose og Verup Mose.

Sandlyng Mose ligger inden for Kongemosefredningen fra 1995, som er en jordfredning, der skal sikre bevarelsen af kulturarven i mosen fra stenalderen. 

Kommunegrænse

Kommunegrænse

Projektgrænse

Projektgrænse

Natura2000-området

Natura2000-området

Fredet område

fredet område

Grundlag for udpegning til Natura 2000

Projektområderne i Store Åmose er del af et større habitatområde (nr. H137) i Natura 2000-området Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å. Grundlaget for udpegningen er specielle naturtyper og dyrearter.

Skovbevokset tørvemose

skovbevokset tørvemose

Nedbrudt højmose

BILLEDE MANGLER (GRÅ MESH)

Hængesæk

hængesæk

Beskyttet vandløb

beskyttet vandløb

Projektgrænse

Projektgrænse

Natura2000-området

Natura2000-området

Naturtyper og arter

Naturtyper og arter som er registreret indenfor projektområdet i Sorø Kommune er vist med fed kursiv.

Naturtyper 
 • Kransnålalge-sø (3140)
 • Næringsrig sø (3150)
 • Brunvandet sø (3160)
 • Vandløb (3260)
 • Kalkoverdrev (6210)
 • Tidvis våd eng (6410)
 • Nedbrudt højmose (7120)
 • Hængesæk (7140)
 • *Avneknippemose (7210)
 • Kildevæld (7220)
 • Rigkær (7230)
 • Bøg på mor (9110)
 • Bøg på muld (9130)
 • Bøg på kalk (9150)
 • Ege-blandskov
 • *Skovbevokset tørvemose (91D0)
 • *Elle- og askeskov (91EO)

*særligt sårbare

Arter
 • Sumpvindelsnegl
 • Pigsmerling
 • Stor vandsalamander
 • Odder