Scenarie for Åmosen

Status 2020

Tiltag i LIFE-projektet

Life projektet har foretaget ekstra forstærkning med membranstykker til vandtilbageholdelse mod syd og øst i Verup Mose. Dette sikrer også styret afledning af nedbørsoverskud om vinteren - fra den centrale del af højmosen over lavmosen øst for Magleøvej ud i Magleøgrøften.

Den fulde beskrivelse af tiltag findes i myndighedsbehandlingen (bilag 2) og på kort (bilag):

Status 2019

Tiltag i LIFE-projektet

Life projektet udvider sydpå i Sandlyng Skov, hvor der er foretaget vandstandslogninger og udarbejdet en rapport over mosens tilstand.

Rapporten danner baggrund for myndighedsbehandlingen:

Status 2017

Tiltag i LIFE-projektet

LIFE Østdanske Højmoser omfatter to delområder med højmoserester i Store Åmose: Sandlyng Mose og Verup Mose. 

LIFE projektet har de første tre år (2013-16) fået lavet en række undersøgelser bl.a. af forhold omkring vandafledning, tørvelagenes tilstand og højmosernes potentiale til genopretning. Sammen med lodsejerne i området har det resulteret i de endelige forslag til genopretning af naturlig hydrologi inde i højmoserne Verup Mose og Sandlyng Mose.

Rapporterne findes her:

Undersøgelserne er blevet detailplanlagt til anlægsudbud:

Kommunens vandløbsafgørelser bygger på seneste detailprojektering.

Forundersøgelse 2015

Verup Mose Tekniske forundersøgelse af skrive NaturRådgivningen A/S, Riis & Aaby. 2015

Vurdering af behov for forvaltningstiltag på EU LIFE projektet Østdanske Højmoser af RisagerConsult  2015

Forhistorie - scenarie fra 2006

Baggrunden for LIFE-ansøgningen var et forprojekt til "Naturgenopretning i Åmosen" fra 2006 udarbejdet af daværende Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Vestsjællands Amt.

Forprojektet omfatter hele Store Åmose-ådalen og indeholder en omfattende beskrivelse af daværende tilgængelige viden om terrænkoter, tekniske anlæg, bebyggelse, natur- og kulturforhold samt drængrøfter, der afvander til Åmose å.

Sorø Kommunes LIFE-projekt har ændret sig markant fra udgangspunktet, da det hurtigt viste sig at grøfter og dræning var fra en svunden tid, og ikke stod for afvanding i Verup Mose idag og var misvisende for forhold i Sandlyng Mose.Målet er at mindske tabet af vand inde fra de to højmoseflader.