Natura 2000

Natura 2000-områderne er et netværk af naturområder i hele EU. Natura 2000 områderne er udpeget af medlemslandene selv, og indeholder særligt værdifulde naturtyper samt levesteder og rasteområder for planter og dyr, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.
  
Danmark er som medlem af EU omfattet af to direktiver, der har til formål at bevare europæisk natur, og som skal bidrage til, at EU efterlever internationale naturbeskyttelsesaftaler (Bern-konventionen og Rio-konventionen). De to direktiver kaldes for EF-Fuglebeskyttelsesdirektiv og EF-Habitatdirektiv. Der er et meget stort arealsammenfald, mellem områder, der er udpeget efter de to direktiver, og tilsammen kaldes de for "Natura 2000-områder" eller "Internationale naturbeskyttelsesområder".

Habitatdirektivet omfatter en generel beskyttelse af arter opført på EF-habitatdirektivets bilag IV mod indsamling, drab, forstyrrelse og ødelæggelse af levesteder (f.eks. alle flagermus, hasselmus, stor vandsalamander og spidssnudet frø (der som eneste paddeart kan yngle i højmosens sure vand)).

 

Natura 2000 i Sorø og Guldborgsund 

Horreby Lyng samt Store Åmose-området er udpeget som Natura 2000-områder.

Staten udarbejder Naturplaner (Natura 2000-planer), der udstikker rammerne for indsatser til forbedring af naturindholdet i Natura 2000-områderne. Planerne skal medvirke til, at Danmark opfylder sine forpligtigelser i forhold til EF's Habitatdirektiv.

I planperioder 2012-15 er det overordnede formål at stoppe tilbagegang og sikre gunstig bevaringsstatus for ansvarsarter og naturtyper udpeget for de enkelte Natura 2000-områder.

Miljømålsloven forpligter Guldborgsund og Sorø Kommuner til at lave handleplaner for iværksættelse af de indsatser, som er beskrevet i statens Naturplaner.

Projektet Østdanske Højmoser sikrer finansiering af de indsatser, som Guldborgsund og Sorø Kommuner er forpligtede til at udføre ifølge Natura 2000-planerne.