Tiltag

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Det overordnende formål for EU-projektet er at sikre højmoseresterne i Verup Mose og Sandlyng Mose i Store Åmose for eftertiden. Ved at retablere mosens hydrologi vil man på lang sigt arbejde for at genoprette den prioriterede naturtype aktiv højmose (7110).

I projektområdet i Store Åmose er der 14 lodsejere. Udførelse af EU-projektet vil ske i tæt samarbejde med lodsejerne. Der er udarbejdet forslag til, hvordan de hydrologiske forhold kan retableres, men der er ikke valgt en løsningsmodel, da det afhænger af forhandlinger med lodsejerne.

I LIFE-projektet er der projekteret med:

  • Restaurering af 72 ha højmose, som omfatter højere vandstand inde i højmosen
  • Sikring af vandafledning fra de omkringliggende landbrugsarealer uden om mosen
  • Rydning af indtil 59 ha opvækst inden for det på kortet viste område
  • Forbedring af levevilkår for højmosens dyre- og planteliv
Kommunegrænse Projektgrænse Natura2000 område Ny grøft
Område for
trærydning
Opstemning af
vandløb
Spærring af
grøfter