Aktiviteter

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Lodsejerforhandlinger

Der foretages i øjeblikket individuelle samtaler med de 11 lodsejere. Samtalerne er med deltagelse af en repræsentant fra Jordfordelingskontoret, NaturErhverv samt kommunens projektleder. Formålet med samtalerne er at informere om muligheder for erstatning, forslag til forvaltningstiltag og høre ønsker fra lodsejerne. Der planlægges 2-3 samtalerunder med alle lodsejere i løbet af 2014 og 2015.

Når vi er blevet enige om, hvilke tiltag der skal udføres i mosen, vil samtalerne udmunde i skriftlige aftaler med alle lodsejere, som vil blive tinglyst på deres ejendom. Hovedindholdet i tinglysningen er, at lodsejerne accepterer, at der udføres tiltag på deres ejendom, som vil sikre højmosen for eftertiden.

Kortlægning af biodiversitet

Der er netop afsluttet en detaljeret kortlægning af vegetationen i området. Det primære formål har været at identificere, hvilke områder der stadig rummer de mest værdifulde højmoseplantesamfund. Informationer om plantesamfundene vil sammen med viden om hydrologien i mosen danne baggrund for forslag til forvaltningstiltag. Forvaltningstiltagene kan inkludere rydning, blokering af dræn/grøfter samt udlægning af arealer, hvor man vil arbejde intensivt på retablering af sphagnum. 

Forslag til forbedringer af vandstanden

Der er opsat fire vandstandsmålere i moserne og én ude ved Åmose Å. Disse vandstandsloggere følger vandets bevægelser ude i mosen.

Der er udarbejdet forslag til tiltag, der kan sikre, at vandet fremadrettet vil blive i mosen samt sikre, at næringsrigt drænvand fra de omkringliggende landbrugsarealer ikke ledes ind i mosen, men bliver afledt udenom mosen.

Vi arbejder i øjeblikket på at finde løsninger, som kan tilgodese ønsker fra lodsejere, afvanding af landbrugsarealer og at der ikke tilføres næringsrigt drænvand ind i mosen.