Nyheder 2016

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Nyhed 18. august

Der er grønt lys  for Horreby Lyng

Mere præcist kan det ikke beskrives. Efter flere års forberedelser har vi endelig fået den sidste tilladelse i hus til at gennemføre naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng, udtaler Projektleder for EU LIFE-projektet Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. Det har været en meget begivenhedsrig uge. Vi har igennem det sidste år arbejdet med at få alle tilladelser hjem, efter at alle lodsejerne har godkendt projektet.

Vi har også været lidt tidspresset, udtaler Anita Pedersen. Det er meget vigtigt, at vi kommer i gang med anlægsarbejdet, mens vandstanden er lav i mosen, - og det er den her i sensommeren. Så vi har samtidig gennemført et såkaldt begrænset udbud på anlægsopgaven, hvor vi har haft inviteret fem firmaer, som har særlig erfaring med den slags opgaver til at byde ind. Vi er derfor glade for at kunne meddele, at vi i dag har skrevet kontrakt med entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen a/s fra Kettinge på Lolland. Og vi starter simpelthen i næste uge. Vi forventer, at hvis der ikke er noget, som driller, vil al anlægsarbejdet være færdige omkring efterårsferien.

Det er en stor dag, ikke kun for os men for lodsejerne og alle borgerne i Guldborgsund Kommune, udtaler Flemming Jantzen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget. Det er kommunens hidtil største naturgenopretningsprojekt, som nu går ind i sin afgørende og afsluttende fase. Vi er simpelthen så glade for, at vi er nået så langt. Stor tak til de 37 lodsejere for deres imødekommenhed og samarbejdsvilje. Uden dem, stod vi ikke her i dag.

Formålet med naturgenopretningsprojektet er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er gennem dræning og grøftning blevet tørlagt for, at der kunne udvindes tørv. Gennem projektet vil vi så forsøge at retablere mosen. Det er et spørgsmål om vand, udtaler Anita Pedersen. Vi kan kun få mosen på ret køl igen, hvis vi får gjort den fugtigere. Det vil vi gøre gennem tilbageholdelse af regnvandet, for højmosens hjerte er Sphagnum mosser, som kræver meget fugtige forhold. Anlægsarbejdet vil sikre dette gennem lukning af grøfter og dræn. Dernæst vil der blive etableret en ny randkanal rundt om mosen for at næringsrigt drænvand fra markerne, kan ledes rundt om mosen. Det er en klar "win-win" situation for alle, udtaler projektleder Anita Pedersen. Landbruget vil nu nemmere kunne komme af med deres drænvand og Sphagnum mosserne, som ikke tåler næringsstoffer, vil nu få optimale levevilkår. Følg med i projektet på www.horrebylyng.dk

Naturgenopretningsprojektet bliver udført som et samarbejdsprojekt mellem lodsejerne, konsulent Mette Risager, Risager Consult (højmoseekspert), Niels Riis Naturrådgivningen (hydrologiekspert), Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen samt Troels Jørgensen a/s. Projektet er fuldfinansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet med ca. 20 mio. kr.

Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen på tlf. 5473 1980 eller aped@guldborgsund.dk

Foto. Henrik Borre, Troels Jørgensen a/s og Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune underskriver samarbejdsaftalen på anlægsarbejdet.

 

Nyhed 26. august

Hvad sker på Horreby Lyng?

Guldborgsund Kommune er i samarbejde med lodsejerne på Horreby Lyng påbegyndt det største naturgenopretningsprojekt nogen sinde i kommunens historie. 

 

Horreby Lyng rummer rester af en særlig type natur kaldet højmose. Højmoser har været i voldsom tilbagegang ikke kun i Danmark men i hele Europa. Efter mange års tørvegravning og intensiv dræning er højmoserne stort set forsvundet. Højmoserne er udpeget af EU til såkaldte Natura 2000-områder, hvor kommunerne er blevet pålagt af staten til at sikre højmoserne for eftertiden.

Naturgenopretningsprojektet skal skabe forudsætninger for, at dele af Horreby Lyng på sigt kan reetableres som højmose. Det centrale i en højmose er en hydrologisk intakt mose, hvor den eneste tilledning og afledning af vand sker via nedbør og fordampning. På den baggrund findes der derfor også et helt unikt og specielt plantesamfund i en højmose, der ikke tåler tilledning af næringsstoffer og er afhængig af en rimelig konstant fugtighed. Højmosernes "kerneart" er Shagnum mosser, dem som vi i tørret og død tilstand populært kalder for tørv.

For at sikre højmosen for eftertiden vil følgende anlægsarbejde bl.a. blive udført i Horreby Lyng:

a)      Der etableres en randkanal rundt om mosen. Her vil næringsrigt drænvand fra de omkringliggende landbrugsarealer kunne flyde frit og uhindret ud i Fribrødre Å. Ved at det næringsrige drænvand ikke længere kommer ind i højmosen, vil vi kunne sikre de sjældne højmoseplanter, der ikke kan tåle næringstoffer. Det er en win-win situation for mosen og for landbruget.

b)      For at sikre optimale vækstbetingelser for Sphagnum-mosser, som er højmosens karakterart, skal mosen være så fugtig som muligt. Dette vil ske ved at udvalgte grøfter og dræn blokeres, således at regnvandet tilbageholdes så lang tid som muligt inde i mosen. På denne måde hindrer man større svingninger i mosens naturlige vandspejl.

c)       På de centrale dele af mosen vil vi etablere Sphagnum vækstbede. Da mosens vandspejl ikke kan nå "højt nok" op, vil vi grave nogle "badekar" i 10-40 cm dybde - vi graver os ned til vandet. Her vil Sphagnum mosserne kunne trives, og herved laver vi små "mini højmoser" inde i højmosen. Der vil blive etableret i alt 7 vækstbede på de centrale dele af mosen. På denne måde vil vi kunne få konstant fugtighed og hermed sikre væksten af Sphagnum.

d)      Udvalgte skovveje vil blive hævet og renoveret.

 

Følg projektet på www.horrebylyng.dk   Projektet er fuldt finansieret af EU LIFE og Miljøministeriet.

Arbejdet vil have en del gener for de besøgende, så vi beklager, at nogle af stierne i perioder af sikkerhedsmæssige årsager vil være lukket for færdsel. Vær opmærksom på skilte ved indgangen og ude i mosen som rådgiver nærmere.

Har du lyst til at høre mere om naturgenopretningsprojektet, afholder Guldborgsund Kommune åbent hus i Horreby Lyng søndag den 4. september 2016 kl. 10.00-12.00. Her vil være mulighed for at se nærmere på de store maskiner, samt få en introduktion til projektet.

Spørgsmål kan rettes til projektleder Anita Pedersen på aped@guldborgsund.dk eller tlf. 5473 1980

 

 Spagnumbass

De første to sphagnum bassiner er færdige

 

randkanal

Etablering af randkanal er i gang

 

Åbent hus 4. september

HORREBY LYNG NATURGENOPRETNINGSPROJEKTET - INVITERER TIL ÅBENT HUS

Har du lyst til at høre mere om det store naturgenopretningsprojekt i Horreby Lyng, og har du lyst til at se store maskiner. Så er muligheden der!

Søndag den 4. september 2016 kl. 10.00-12.00 inviterer Guldborgsund Kommune til informationsmøde for alle interesserede. Mødested ved det store åbne område kaldet Lyngen (300m ind ad hovedskovvejen fra p-plads beliggende Spangvej, 4800 Nykøbing F)

Til mødet vil der være mulighed for at se nogle af de store maskiner på arealerne, samt få information om projektet samt stille spørgsmål til projektets medarbejdere. Vi laver en lille rundvisning kl. 10.30 og igen kl. 11.30 begge af 30 min varighed.

"Anlægsarbejdet er i fuld gang. Vi er rigtig glade for at, eftersommeren stadig er meget tør. Des tørre - des nemmere er det for os, at få udført arbejdet. Vi er så glade for, at vi er nået så langt. Det har været et fantastisk samarbejde, vi har haft med de lokale lodsejere" udtaler Leder af Natur, Frederik Cordes.

Projektet er fuldt finansieret af EU LIFE og Miljøministeriet. Følg projektet på www.horrebylyng.dk

Projektet udføres som et samarbejde mellem entreprenør Troels Jørgensen a/s, Naturrådgivningen og Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen.

Ydereligere oplysninger om projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen aped@guldborgsund.dk tlf. 5473 1980

spagnumbass2

 

 Nyhed 5. september 

 Horreby Lyng kom i TV2 Øst

Se her hvordan projektet præsenteredes i fjernsynet

 

Nyhed 5. september

Åbent hus på Horreby Lyng var en succes!

Et halvt hundrede besøgende havde søndag formiddag begivet sig ud på Horreby Lyng for at høre mere i detaljer om det store naturgenopretningsprojekt. " Vi er rigtig glade for, at så mange trodsede vejret og kom ud og besøgte os", udtaler projektleder Anita Pedersen. "Det regnede en del under det åbne hus, men folk var meget fornuftigt klædt på med regntøj og gummistøvler".

Arrangementet blev holdt i sydenden af det store lyngstykke, hvor der til dagen var blevet åbnet et fire meter højt udsigtstårn. Tårnet er midlertidigt, men det giver en mulighed for at se ud over det store område. Der er en fantastisk udsigt. Samtidig har vi forsøgt at lave tårnet så højt, så det indikerer, hvor høj mosen engang har været. Årtiers dræning og grøftning af mosen for at udvinde tørv har bevirket, at tørvelaget er kørt bort, eller tørven simpelthen er faldet sammen.

I den kommende tid vil flere stier være helt lukket for færdsel. Vi har opsat skilte ved de relevante ruter. Læs mere på www.horrebylyng.dk

Yderligere informationer kontakt projektleder Anita Pedersen aped@guldborgsund.dk eller tlf. 5473 1980

 

Meddelelse til lodsejerne i  Åmosen

Sorø den 5.september 2016

Jeg kan med glæde meddele, at Life-projektet har indgået aftale med Niels Munch Hansen om naturgenopretning af højmoserne på Bodal God.

Det sidste år er gået med at få rammerne på plads omkring udformning af projektet. Og med aftalen har vi sikret, at det bliver mulighed at lave naturgenopretning, samtidigt med at ejendom kan drives videre med landbrug og jagt.

Undersøgelser i 2015 viste, at der var god tørv på højmosefladen i Verup Mose, men at det blev vanskeligt at holde på vandet derinde. Genopretningen går nu på, at bygge lave tørvedæmninger og sætte membran i omkring den centrale del af Verup Mose. Det samme gælder for de høje dele af Sandlyng Mose, som bliver inddæmmet af en membran.

  • Der isættes membraner mod nord i Verup Mose, så Øgårdsvej 30 og 37 ikke påvirkes af projektet.
  • Der er ingen vandafstrømning ud af Verup Mose mod vest, så Øgårdsvej 26 og 31 bliver ikke påvirke.
  • Arealerne syd for Verup Mose bliver i mindre grad vådere end før, så alle lodsejerne vil blive kontaktet. Der skal laves en aftale omkring afværgetiltag på Magleøvej 1, så ejendommen holdes skadefri.
  • I Sandlyng Mose er landbrugsarealerne mod nord og øst taget ud af projektet, og der skal aftales en løsning i forhold til Sandlyng Skov.

 Planen er, at Lausten fra Jordfordelingskontoret og jeg aftaler besøg hos lodsejerne (syd for Verup Mose og Sandlyng Skov) i uge 39 eller 40. Dato vil blive meldt ud snarest.

Hvis andre har brug for et besøg eller en orientering i telefonen, så kontakt mig venligst. Det er også muligt at kontakte følgegruppens medlemmer: Mark Nielsen (maliway@maliway.dk) eller Bo Jung (bo@bojung.dk), hvis I har noget på hjertet.

Følgegruppen aftaler møde inden lodsejermøderne.

Den 29. og 30. september kommer EU's Life kontor herop og ser på moserne her og på Falster (Horreby Lyng). I Horreby Lyng er arbejdet med naturgenopretningen i fuld gang, måske har I fulgt med på hjemmesiden eller TV Øst. De fik lodsejeraftaler i stand sidste sommer, og vinteren er gået med myndighedsbehandling, udbud på anlægsarbejde m.v. Hvis alt går vel, så går arbejdet i gang i Åmosen til næste år J

 

Venlig hilsen

Line Strandholm Magnussen

Biolog, Projektansvarlig Life Østdanske Højmoser, Store Åmose.

Hovednr.: 57876000
Direkte: 57876348
E-mail: lsma@soroe.dk

 

Nyhed 9. november

Horreby Lyng er nu gået til filmen

I forbindelse med EU LIFE projektet skal vi udarbejde en dokumentarfilm om hele projektet. Vi laver også nogle mindre "appetitvækkere".

 

Se med på denne første film om mosens herligheder: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJGYPMVD_QU

 

Nyhed 9. november

Presseklip Om sommerens anlægsarbejder

Anlægsarbejderne til genopretningen af højmosen i Horreby Lyng er nu færdige, se presseklip fra sensommerens anlæg"

Anlægarb1

Anlægarb2

Anlægarb4

Kontakt

LifeEastProjektleder Line Magnussen

Tlf.: 51439707
lsma@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø