Nyheder 2013-14

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

20. oktober 2014: Højmoser i Fokus

Siden indeholder nyheder fra perioden august 2013 til september 2014, for at se nyheder efter denne dato besøg vores nyhedsside.

Guldborgsund Kommune var torsdag i den forgangne uge vært for en national workshop om højmoser. Workshoppen blev afholdt på Højskolen Marielyst.

Workshoppen er en del af det store EU LIFE projekt Østdanske Højmoser, hvor Guldborgsund og Sorø Kommuner tilsammen har fået tildelt 40 mio kr til at udføre naturgenopretning i de to højmoser Horreby Lyng og Store Åmose.

Workshoppen var en stor succes udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. Der kom eksperter ind fra hele landet og derudover deltog der repræsentanter fra lodsejere og Grønt Råd fra de to kommuner.

Anita Pedersen fortæller, at formålet med workshoppen var at drøfte de foreløbige resultater af baggrundsundersøgelser, som har fundet sted i løbet af det sidste år i de to højmoser.

Vi havde en masse gode diskussioner. Undersøgelserne skal danne baggrund for forslag til forvaltningstiltag, som vi nu skal i dialog med lodsejerne omkring. Vi glæder os meget til at præsentere disse forslag for lodsejerne, udtaler Anita Pedersen.

Dagen blev afsluttet med en ekskursion rundt i Horreby Lyng, hvor deltagerne fik rig lejlighed til at se på de udfordringer, som projektet står overfor.

Du kan læse mere om EU projektet på www.lifeeast.dk

 

Nyhedsbrev september 2014

Styregruppen og følgegrupper
I projektet er der opsat flere styringsenheder. Det øverste organ er styregruppen som består af chefer og projektlederne fra de to kommuner. Styregruppens opgave er at være ansvarlig for projektets fremdrift og økonomi. Det andet styregruppemøde er netop blevet afholdt for projektet, og man var meget tilfredse med status på projektet.

Hver mose har sin egen følgegruppe som består af repræsentanter valgt af lodsejerne samt lokale interesseorganisationer. Ideen med følgegrupperne er at blive inddraget i de problemstillinger og udfordringer, som projekterne står over for. Der er indtil videre blevet afholdt 1-2 følgegruppemøder i hver af moserne.

 

Nyhedsbrev august 2014

Første runde af lodsejer samtaler er nu afsluttet
Et af de mest væsentlige elementer i projektet er at være i dialog med alle lodsejere og få deres synspunkter omkring den fremtidige forvaltning af mosen. Samtidig skal lodsejerne informeres omkring deres muligheder for erstatning, betydning af tinglysning af plejeforanstaltninger, samt oplyses om de konkrete fysiske tiltag, der ønskes udført. Der forventes, at der skal afholdes 3-4 individuelle samtalerunder med alle lodsejere, før endelige kontrakter for samarbejdet kan underskrives og tinglyses. I Horreby Lyng drejer det sig om 37 lodsejere og i Store Åmosen om 12 lodsejere.

 

Nyhedsbrev juli 2014

Udkørsel af tømmer og ildebrand i Horreby Lyng
Vejret var med os. En megen nedbørsfattig periode bevirkede, at vandstanden i mosen var ekstrem lav denne sommer. Vi fik derfor mulighed for at køre det resterede tømmer ud, som var blevet fældet sidste efterår. Udkørslen fik imidlertid tilføjet et spændingsmoment, da der samtidig udbrød ildebrand. Mere end 200 brandfolk og 20 brandbiler deltog i slukningsarbejdet på et af de centrale stykker i mosen, hvor der var blevet kørt tømmer ud. Heldigvis blev skaderne begrænset. Kun 0,5-1 ha brændte og det var kun i overfladisk - det var kviste og grannåle som brændte. Ilden bredte sig heldigvis ikke ned i tørven eller ind i skoven.

 

Nyhedsbrev juni 2014

EU LIFE workshop i Finland
Sorø og Guldborgsund Kommunes projektledere Line Magnussen og Anita Pedersen deltog i en fire dages workshop i Finland med projektledere fra andre EU LIFE finansierede projekter fra Sverige, Finland og Danmark. Til workshoppen blev der lavet en præsentation af vores projekt. Line og Anita fik her mulighed for at erfaringsudveksling med andre højmoseprojekter.

 

Nyhedsbrev maj 2014

Kortlægning af sphagnum og højmoseplanter
Lige nu sker der en kortlægning af sphagnum mosser og højmoseplanter i moserne. Det er for at undersøge, hvor projektet vil have og vil få størst effekt. Undersøgelserne sker efter standardiserede metoder og udføres af konsulentfirmaet Agalaja. Der bliver bl.a. udlagt nogle 5 m cirkler, hvor alle mosser og planter indenfor for cirklen artsbestemmes. Samtidig bliver der fortaget en struktur vurdering (vand, knolde mv). Metoden er udviklet af staten i forbindelse med overvågning af Natura 2000-områder. Kortlægningen skal atter finde sted i slutningen af projektet i 2018 for at se, om man umiddelbart kan måle en effekt af de tiltag, der er blevet udført.

 

Nyhedsbrev april 2014

INVITATION TIL ÅBENT HUS

Projekt Østdanske Højmoser inviterer hermed til åbent hus til i Horreby Lyng.

Lørdag den 4. april kl. 10-12 i Horreby Lyng mødested p-pladsen ved Lyngvejen

Ved arrangementet vil kommunens projektleder Anita Pedersen fortælle om LIFE projektet.

 

Nyhedsbrev marts 2014

Kortlægning af dyr og planter i Horreby Lyng
I Horreby Lyng er der påbegyndt kortlægning af områdets biodiversitet. Guldborgsund Kommune har fået tildelt 250.000kr fra 15. juni fonden til supplerende undersøgelser af dyre- og plantelivet, ud over de kortlægninger der sker i forbindelse med EU projektet. Ideen er at udvikle standardiserede metoder, som kan anvendes nu og igen om 10-20 år eller senere for at sammenligne områdets udvikling. Kortlægningen bliver udført af en blanding af frivillige og konsulenter. Her bliver kigget på svampe, planter, mosser, sommerfugle, natsommerfugle, guldsmede, vandkalve, fugle og flagermus. I forbindelse med dette vil der blive afholdt nogle offentlige arrangementer, som du kan læse mere om på www.horrebylyng.dk

 

Nyhedsbrev februar 2014

Opsætning af vandstandsmålere i Store Åmosen
Endelig lykkedes det!

Efter lang tids venten fik vi endelig tilladelse fra Fredningsnævnet til at sætte vandstandsmålere op i Verup Mose og Sandlyng Mose. I forbindelse med Store Åmose fredningen er der en jordfredning i Verup Mose - dvs. at der er forbud mod at grave pga de store forekomster af oldtidsfund. Opsætning af vandstandsmålerne skulle derfor have dispensation fra fredningen, selvom rørene kun er 3 cm i diameter. Der er blevet opsat to vandstandsmålere i hver af moserne. Målerne blev banket ned til den faste bund under mosen - dvs. højden af den underjordiske sø og tørvelaget tilsammen.  

 

Nyhedsbrev december 2013

Opsætning af vandstandsmålere
I forbindelse med EU LIFE projektet vil der blive opsat nogle vandstandsmålere, som skal måle mosens grundvandsspejl. Der er opsat nogle hvide filterør med små huller i, hvor vandet kan sive ind igennem. Disse hvide rør er bundet op på nogle stålrør, som er hamret helt ned i den faste bund under højmosen. Stålrørene stabiliserer filterrørene. I de hvide rør hænger der en digital vandstandsmåler, som hver fjerde time måler vandets bevægelser. Hver måler kan opsamle op til 24.000 målinger svarende til 11 års data. Vi vil aflæse vandstandsmålerne regelmæssigt. De indsamlede data vil indgå som baggrundsmateriale, for det videre arbejde med at udarbejde en forvaltningsplan for højmoserne.

I Horreby Lyng blev der sat fire vandstandsmålerne op den 19. december 2013. På den centrale del af mosen, kom vi længst ned. Her var der 6,5m ned til den faste bund - dvs. højden af det tilbageværende tørvelag og den underjordiske sø tilsammen. På de fire opsatte målestationer stod vandet op til 0,3 -1,0 m under jordoverfladen.

 

Nyhedsbrev november 2013

Udkørsel af træ
Udkørselen af træ skete i starten stille og roligt. Vi har haft få uheld med maskiner, der er kørt i stykker. Det er gået rimeligt problemfrit, indtil der kom 50 mm regn på en weekend. Så var det slut med lav vandstand i mosen. Maskinerne fik problemer, og de var ved at side fast, så til sidst var vi nødt til at stoppe udkørsel af tømmer. Vi har fået en stor del ud, men der ligger stadig store mængder træ inde i mosen. Vi krydser-nu-fingre for en hård vinter med frost, så maskinerne kan få det hentet ud uden at synke i, eller atter en nedbørsfattig sommer i 2014. Træet er blevet solgt som flis eller tømmer. Tømmeret er blevet sejlet ud fra Nykøbing Falster til et savværk i Nordtyskland.

 

Nyhedsbrev oktober 2013

Skovning er påbegyndt….
I forbindelse med LIFE projektet har Guldborgsund Kommune købt 92 ha af Horreby Lyng.  Flere af nåletræsområderne på det nyerhvervede areal var døde og hugstmodne. Da sommeren 2013 var den nedbørsfattige i mandsminde på Falster stod grundvandspejlet i mosen derfor meget lavt, og det ville derfor være nemmere at få kørt træet ud, uden at de tunge maskiner sad fast. Vi vurderede tillige, at der ikke var nogen tid at spilde, for den første efterårsstorm ville højst sandsynlig vælte alle de døde træer, hvilket ville medføre en større udgift for os, da det er mere tidskrævende at få kørt tømmer ud, der ligger hulter-til-bulter.

 

Nyhedsbrev september 2013

Offentlig tur i moserne
Projektets første offentlige arrangementer løb af stablen i september måned. I Horreby Lyng var der 24 deltagere, mens der i Store Åmosen var 15 deltagere. Ved begge arrangementer var der en to timers vandretur rundt i moserne, hvor der blev snakket om de udfordringer, som projektet står overfor.

 

Nyhedsbrev august 2013

Så skete det……..
Dagen oprandt endelig - den dag som vi alle havde ventet på i spænding. Kontrakten fra EU ankom med kurer til Guldborgsund Kommune.

Det var en stor dag - en dag som vi alle kan være stolte af, at det er lykkedes Sorø og Guldborgsund Kommuner at få tildelt ca 40 mio kr til genopretning af de tre højmoseområder Verup Mose og Sandlyng Mose i Store Åmosen og Horreby Lyng på Falster.

De ca 30 mio kr er fra EU og ca 10 mio kr er fra Miljøministeriet.

Direktør Bruno Andersen og Center Chef Ebbe Møller Olesen begge Guldborgsund Kommune er her foreviget, da de underskriver kontrakten.