Status ved årsskiftet

15. januar 2015
I januar har vi iværksat supplerende undersøgelse af tørvens tilstand i Verup Mose.

Følgegruppen for Store Åmosen mødtes sidste gang i efteråret. Formålet med følgegruppen er at sikre lokalt ejerskab og dialog om projektets aktiviteter.

På mødet blev status for forårets og sommerens undersøgelser gennemgået. Det drejer sig om registrering af højmoseplanter og - tørvemosser, gennemgang af den socio-økonomiske undersøgelse og forslag til, hvordan Verup Mose og Sandlyng Mose kan sikres mod forsat afvanding. Den endelige rapport over vandstandshævende tiltag samt afværgeforanstaltninger mod det omgivende terræn og bygninger er modtaget i december.

Her i januar har vi iværksat en supplerende undersøgelse af tørvens tilstand i Verup Mose. Det er afgørende for projektets succes at kunne opsamle regnvand inde på den gamle højmoseflade, da afpropning af drængrøfter i sig selv ikke vil være nok til at få gendannet højmose i Verup Mose.

Dialog med lodsejerne forsætter i 2015. I første omgang er der fokus på at få lavet aftaler om naturgenopretning for de centrale dele af moserne. Derudover vil vi gennemgå vandstandsløsninger for moserne med de lokale lodsejere.