Området ved Horreby Lyng

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Horreby Lyng er på ca. 150 ha og er de sidste rester af den eneste højmose på Falster. Horreby Lyng fremstår som en stærkt nedbrudt højmose på grund af afvanding, tørvegravning og tilgroning.

Højmosen afvandes af spredtliggende grøfter, der udmunder i en ringkanal på tre af mosens sider. Afvandingen betyder, at tørven udtørres, omsættes og at mosen har "sat sig", og tilgroning er blevet fremmet. Det vurderes, at afvanding med efterfølgende tilgroning har været eksplosiv i løbet af de sidste 50 år.

Naturen i dag består hovedsageligt af naturtyper, der er resultatet af den udnyttelse, som mosen har været genstand for. Mest fylder den birkedominerede naturtype "skovbevokset tørvemose", men der er også store partier med lyngdækket "nedbrudt tørvemose" samt brunvandede dybe tørvegrave. Der findes dog stadig små partier med aktiv højmose med karakteristiske tørvemosearter, bl.a. rundbladet soldug, tranebær og flere slags tørvemosser (sphagnum).

 

Naturtyper i Horreby Lyng

Mose Mose Soe Eng Eng
Beskyttet Vandloeb Beskyttet vandløb Projektgrænse Natura2000-området

Fredning af Horreby Lyng

Horreby Lyng blev fredet i 1981, og formålet med fredningen er at sikre højmosen for eftertiden. Imidlertid er der aldrig foretaget egentlige plejetiltag eller forbedringer, som kan sikre, at fredningen bliver efterlevet. Det sikrer EU-projektet nu.

Fredet område Natura2000-området Projektgrænse

Grundlag for udpegning til Natura 2000

Rigkær
Nedbrudt højmose
Hængesæk    
Træbevokset
tørvemose
Aktiv højmose Projektgrænse Natura 2000 omr

Hele det fredede området omkring Horreby Lyng er også udlagt til Natura 2000-område. Horreby Lyng udgør habitatområde nr. H154. Grundlaget for udpegningen er specielle naturtyper og dyrearter.

Naturtyper

 • Næringsrig sø (3150)
 • Brunvandet sø (3160)
 • *Aktiv Højmose (7110)
 • Nedbrudt højmose (7120)
 • Hængesæk (7140)
 • Tørvelavning (7150)
 • *Avneknippemose (7210)
 • Rigkær (7230)
 • *Skovbevokset tørvemose (91DO)
 • *Elle- og akseskov (91EO)

Arter

 • Stor Kærguldsmed

 

*særligt sårbare