Følgegruppe

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

I forbindelse med projektet er der udpeget en følgegruppe for hvert delprojekt. Formålet med følgegruppen er at efterleve Århuskonventionen om inddragelse af lokalsamfundet i udførelse af projektet. Følgegruppens formål er at drøfte og vejlede om problemstillinger i forbindelse med udførelse af projektet.

For Horreby Lyng har man valgt, at følgegruppen skal bestå af to lodsejerrepræsentanter, to repræsentanter fra kommunens Grønne Råd samt Guldborgsund Kommune. Der vil tillige være mulighed for at invitere diverse relevante eksperter ind til deltagelse i følgegruppemøderne.

Faste medlemmer af følgegruppen for Horreby Lyng:

Guldborgsund Kommune

  • Frederik Cordes, Leder af Natur (formand for følgegruppen)
  • Anita Pedersen, Projektleder EU Life Østdanske Højmoser (sekretær)

Repræsentanter for lodsejere

  • Jørgen Hilleke
  • Verner Hansen

Repræsentanter for Grønt Råd

  • John Knudsen (Friluftsrådet)
  • Rene Christensen (Dansk Ornitologisk Forening

Lokale eksperter

  • Sven Thorsen
  • Thyge Andersen

Referater

Følgegruppemøde, juni 2014

Følgegruppemøde januar 2015

Følgegruppemøde august 2018

Følgegruppemøde oktober 2019