Tiltag

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Formålet med EU LIFE-projektet i Horreby Lyng er at sikre efterlevelse af målsætningerne i Natura 2000-planen i tråd med fredningen. Det overordnende formål for EU-projektet er at sikre højmosen for eftertiden ved at retablere mosens hydrologi og herigennem på lang sigt at få genoprettet den prioriterede naturtype aktiv højmose (7110).

I Horreby Lyng er der 38 lodsejere. Udførelse af EU-projektet vil ske i tæt samarbejde med lodsejerne. Der er udarbejdet forslag til, hvordan de hydrologiske forhold kan retableres, men der er ikke valgt en løsningsmodel, da det afhænger af forhandlinger med lodsejerne.

Forventede resultater

  • restaurering af 150 ha højmose
  • tilbageholdelse af regnvand inde i højmosen
  • ophør af tilførsel af næringsrigt drænvand til højmosen
  • sikring af afvanding fra de omkringliggende landbrugsarealer uden om højmosen
  • rydning af ca. 20 ha opvækst herunder fjernelse af ikke naturlig højmosevegetation som fx nåletræer
  • forbedrede levevilkår for højmosens dyre- og planteliv herunder den sjældne Stor Kærguldsmed
  • forbedring af offentlighedens adgang til mosen
  • etablering af udstillingsbygning og ny p-plads

Kort