Aktiviteter

Skift til engelsk, tysk eller et andet sprog her

Lodsejerforhandlinger

Der foretages i øjeblikket individuelle samtaler med de 38 lodsejere. Samtalerne er med deltagelse af en repræsentant fra Jordfordelingskontoret, NaturErhverv samt kommunens projektleder. Formålet med samtalerne er at informere om muligheder for erstatning, forslag til forvaltningstiltag og høre ønsker fra lodsejere. Der planlægges 2-3 samtalerunder med alle lodsejerne i løbet af 2014 og 2015.

Når vi er blevet enige om, hvilke tiltag der skal udføres i mosen, vil samtalerne udmunde i skriftlige aftaler med alle lodsejere, som vil blive tinglyst på deres ejendom. Hovedindholdet i tinglysningen er, at lodsejerne accepterer, at der udføres tiltag på deres ejendom, som vil sikre højmosen for eftertiden.

Kortlægning af biodiversitet

Vi har netop afsluttet en detaljeret kortlægning af vegetationen i området. Det primære formål har været at identificere, hvilke områder der stadig rummer de mest værdifulde højmoseplantesamfund. Informationer om plantesamfundene vil sammen med viden om hydrologien i mosen danne baggrund for forslag til forvaltningstiltag. Forvaltningstiltagene kan inkludere rydning, blokering af dræn/grøfter samt udlægning af arealer, hvor man vil arbejde intensivt på retablering af sphagnum. I løbet af juni/juli måned er den sjældne Stor kærguldsmed blevet kortlagt. Stor kærguldsmed er en særlig art på EU's Habitatdirektiv Bilag IV, som vi skal gøre en særlig indsats for at bevare.

Forslag til forbedringer vandstanden

Der er opsat fire vandstandsmålere i mosen. Disse vandstandsloggere følger vandets bevægelser i mosen.

Der er udarbejdet forslag til tiltag, der kan sikre, at vandet fremadrettet vil blive i mosen og sikre, at næringsrigt drænvand fra de omkringliggende landbrugsarealer ikke ledes ind i mosen, men bliver afledt udenom mosen.

Vi arbejder i øjeblikket på at finde løsninger, som kan tilgodese ønsker fra lodsejere, afvanding af landbrugsarealer, og at der ikke tilføres næringsrigt drænvand ind i mosen.